JobStability.nl

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

 1. JobStability, gevestigd te Utrecht, KvK-nummer 72084138, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als de dienstverlener.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als de klant.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan dienstverlener tegen betaling werkzaamheden voor de klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, trainingen, coaching, workshops, online programma’s, en levering van overige diensten en producten door of namens de dienstverlener waarop dienstverlener deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de zakelijke klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 5. Indien zich een situatie voordoet die niet wordt gedekt door deze algemene voorwaarden, zal de situatie worden bekeken vanuit de geest van deze voorwaarden.

Artikel 3 Offerte

 1. De offerte wordt schriftelijk uitgebracht, behoudens spoedeisende opdrachten.
 2. In de offerte wordt onder meer aangegeven:
  1. Een samenvatting van de training of opdracht
  2. De plaats van de training of opdracht
  3. De prijs van de omschreven training of opdracht, de verschuldigde omzetbelasting hierin niet meegenomen. De dienstverlener vermeldt in de offerte afzonderlijk het bedrag voor de verschuldigde omzetbelasting.
 3. De offerte wordt gedagtekend en geldt ingaande die dag gedurende 30 dagen.

Artikel 4 Aanbod

 1. Dienstverlener kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 2. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 5 Tarieven en betalingen

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reiskosten, worden apart vermeld.
 3. Het volledige factuurbedrag dient door de klant betaald te worden binnen 14 dagen na factuurdatum en in elk geval 24 uur vóór aanvang van de training. Indien de factuur niet vóór aanvang van de training betaald is, behoud de dienstverlener het recht om de training te annuleren.
 4. De dienstverlener heeft het recht de tarieven op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de klant.

Artikel 6 Informatieverstrekking klant

 1. De klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan dienstverlener.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De dienstverlener zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. De klant vrijwaart de dienstverlener voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.
 4. Indien de klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar stelt, en de training hierdoor vertraging oploopt, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de klant.

Artikel 7 Uitvoering van de overeenkomst

 1. De dienstverlener voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat de klant beoogde.
 2. De overeenkomst kan alleen na toestemming van de dienstverlener worden overgedragen aan derden.
 3. De uitvoering van de opdracht geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het verschuldigde bedrag.
 4. De klant zorgt tijdens de training voor de benodigde materialen, zo dient elke deelnemer tijdens de training beschikking te hebben over zijn/haar eigen mailbox en is er een werkende beamer aanwezig, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 5. De klant vrijwaart dienstverlener voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het vierde lid van dit artikel gestelde.

Artikel 8 Wijziging en annulering

 1. In het geval voor onvoorziene omstandigheden heeft dienstverlener de mogelijkheid een training te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte van de dienstverlener. Dienstverlener maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan de klant. Het factuurbedrag zal volledig terugbetaald worden aan de klant binnen 14 kalenderdagen.
 2. Het annuleren van een training of het verplaatsen naar een andere datum is voor de klant kosteloos mogelijk tot uiterlijk 14 kalenderdagen voor aanvang van de training. Daarna wordt tussen 14 dagen voor aanvang van de training en 7 kalenderdagen voor aanvang van de training 50% van het trainingsbedrag in rekening gebracht. Bij annuleren binnen 7 kalenderdagen voor aanvang van de training wordt 80% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht.
 3. Dienstverlener behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een training. In geval de locatie of data door de dienstverlener wordt gewijzigd, heeft de klant het recht binnen 72 uur na mededeling van de wijziging te annuleren of de training kosteloos om te boeken naar een later moment. Eventuele restitutie van het reeds betaalde bedrag door de klant vindt plaats binnen 14 kalenderdagen na de wijziging.
 4. Annulering door de klant voor een training is in geval van onvoorziene omstandigheden -deze komen uitsluitend ter beoordeling van de dienstverlener- kosteloos.
 5. De dienstverlener behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van de training te wijzigen of stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Dit zal te allen tijde aan de klant worden gecommuniceerd.
 6. In geval van een wijziging als genoemd in het vorige lid van dit artikel, om welke reden dan ook, heeft de klant recht op een teruggave van het reeds betaalde bedrag aan de dienstverlener.

Artikel 9 Overmacht

 1. In geval van overmacht is de dienstverlener gerechtigd een overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar de dienstverlener redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen, zeer slecht weer of brand.
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, worden de verplichtingen van dienstverlener jegens de klant opgeschort zo lang zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

Artikel 10 Aansprakelijkheid schade

 1. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van de klant gedurende een overeenkomst op locatie.
 4. De klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een training.

Artikel 11 Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door dienstverlener aan de klant ter beschikking gestelde materialen, advies en content berusten bij dienstverlener. Het is de klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
 2. De klant komt een onbeperkt publicatierecht toe voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken die door dienstverlener voor de klant zijn gemaakt na volledige betaling. De klant is niet gerechtigd het aangeleverd materiaal te gebruiken voor andere doeleinden dan overeengekomen. Aangeleverde content mag tevens niet door derden worden gebruikt.
 3. De klant is niet gerechtigd aangeleverd materiaal te (laten) bewerken.
 4. Elke handeling in strijd met het in lid 1, 2, of 3 van dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 5. Bij inbreuk komt dienstverlener een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door dienstverlener gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
 6. Wanneer de klant foto’s wil maken tijdens een training is hiervoor toestemming benodigd van alle aanwezigen. Beeldmateriaal mag enkel worden gepubliceerd met toestemming van alle aanwezigen en inclusief naamsvermelding van dienstverlener. Foto’s waarop de inhoud van een training duidelijk zichtbaar is, zijn enkel voor eigen gebruik van de klant. De dienstverlener is tevens gerechtigd beelden geluidsopnamen te maken. Deze opnamen kunnen in onderling overleg ter beschikking worden gesteld aan de klant. Met het aangaan van de overeenkomst geeft de klant toestemming dat deze beelden worden gebruikt voor promotiemateriaal.

Artikel 12 Bijzondere bepalingen

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen.

Artikel 13 Klachten en garantie

 1. De klant is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten of producten binnen 7 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan de dienstverlener.
 2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de klant geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Artikel 14 Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
  ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle
  vorderingen en verweren jegens de dienstverlener en betrokken derden 12 maanden.
Scroll naar boven